Polityka prywatności

Z należytą starannością chronię Państwa dane osobowe. Stosuję się do przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Damian Sonek, prowadząca działalność freelancerską bez działalności gospodarczej pod nazwą damiansonek.eu.

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z Administratorem w sprawie Państwa danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres ask@damiansonek.eu. Ze względu na bezpieczeństwo i prywatność danych, maile wysyłane w tej sprawie na inny adres będą natychmiast usuwane.

W jakim celu przetwarzam dane osobowe?

Przekazując mi dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie ich jednym z następujących celów:

  • formularz kontaktowy

Jakie dane osobowe zbieramy za pośrednictwem strony internetowej?

Podanie danych osobowych w formularzach na stronie internetowej jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji celów wymienionych powyżej. Zbieramy tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów oraz wymagane przepisami prawa. 

W szczególności przetwarzamy dane:

  • pozwalające na ustalenie tożsamości: imię i nazwisko,
  • nazwę działalności gospodarczej jeżeli jest posiadana
  • kontaktowe: adres e-mail
  • dane dodatkowe: adres witryny internetowej jeżeli jest posiadana

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Zapewniam odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej. System informatyczny, w ramach którego są przetwarzane Państwa dane osobowe, spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Nie udostępniam podmiotom trzecim (za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa), nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w jakikolwiek inny sposób Państwa danych osobowych, zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości) oraz jedynie w granicach prawem zakreślonych.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w czasie niezbędnym do zrealizowania uzasadnionego celu prawnego Administratora.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji. Mogą Państwo także żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Wymienione wyżej prawa mogą Państwo zrealizować, kontaktując się z Administratorem. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć ją, wysyłając informację na adres ask@damiansonek. Uszanujemy Państwa decyzję. Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, Administrator uprawniony jest do dalszego ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Oprócz Państwa danych osobowych przetwarzamy także całkowicie anonimowe pliki cookies. Więcej na ich temat mogą Państwo przeczytać w naszej Polityce cookies.